เชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งทางบก ทางราง

Sunday - 09/08/2020

บริษัท เคทีเทรน จำกัด บริษัทย่อย ในฐานะคู่สัญญาให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและทั่วประเทศกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทำการขนถ่ายตู้สินค้าตู้แรกในเส้นทางพิมาย-มาบตาพุด ซึ่งสัญญาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนและมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบก ทางราง แบบไร้รอยต่อ ส่งเสริมรถไฟทางคู่สายตะวันออก เชื่อมขนส่งทางรางสู่ 3 ท่าเรือ อันเป็นการยกระดับโครงข่ายโลจิสติกส์ใน EEC อีกด้วย