ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ที่มี 20 ล้านบาททุนจดทะเบียน, บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ เดิมนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการ การขนส่งของลูกค้าในภาคแร่ธาตุ เช่น บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด และในปี 2003 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วม กับบริษัท เคมทรานส์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพด้านการขนส่ง สินค้าอันตราย ทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าไปในด้านเคมีและปิโตรเคมี บริษัท เกียรติธนาขนส่งฯ ได้รับการรับรองภายใต้ OHSAS 18001: 2007 และ ISO 9001: 2008 ในปี 2009 ต่อมาได้ยกทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ของประเทศไทย

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในระดับอาเซียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1.มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงาน และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย 2.บริหารธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อความั่นคง และเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 3.ให้บริการที่เหนือความคาดหวัง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
4.พัฒนาองค์กรโดยสร้างทีมงานมืออาชีพ และนำเทคนโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์
5.ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงสร้างกลุ่ม