เกียรติธนาฯ จัดอบรม ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

Friday - 14/06/2024

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 Requirements และ หลักสูตร ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 Combined Internal Audit ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ เน้นการนำไปใช้งานได้จริง เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน โดยมี คุณธงชัย อึ้งเจริญวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการขนส่งและความปลอดภัยของการขนส่งของบริษัทฯ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้