โครงการ “KIAT GO GREEN”

Tuesday - 04/06/2024

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ "KIAT GO GREEN" มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรร่วมมือกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังส่งต่อโอกาสดีๆให้แก่สังคม โดยการนำขยะที่คัดแยกแล้วส่งมอบให้หน่วยงานที่ได้ใช้ประโยชน์ อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู โครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นต้น นอกจากจะลดปัญหาขยะแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย