ส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล B20

Wednesday - 10/03/2021

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (KIAT) ร่วมลงนามพิธีความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่” โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่อีก 2 ราย ประกอบด้วย บริษัท เทพสมบัติ จำกัด และบริษัท โอพีจี เทค จำกัด เข้าร่วมลงนาม ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในรูปแบบไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มเป็น 30% ต่อการใช้พลังงานรวมของประเทศภายในปี 2579 สำหรับไบโอดีเซลมีเป้าหมายการใช้ 14 ล้านลิตร/วัน ถือเป็นการนำร่องการใช้นํ้ามัน B20 ในกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน 115 ล้านบาท สนับสนุนค่านํ้ามัน B20 ไม่เกิน 4 บาท/หน่วย โดยระยะแรก พพ. ร่วมกับบางจากฯ ทดลองใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกที่เข้าร่วมโครงการ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 260-270 คัน เชื่อว่าจะทำให้การใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันอยู่ที่ 4.2 ล้านลิตร/วัน เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ B20 ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง และขยายสู่วงกว้างในอนาคต

  • จากการศึกษาทดลองใช้ B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่แล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่แตกต่างกับการใช้นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วปกติ และการเผาไหม้ระบบเครื่องยนต์สะอาดยิ่งขึ้น ทั้งช่วยลดมลภาวะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย