การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Friday - 02/04/2021

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม A ชั้น 5 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดมติการประชุม และติดตามรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนได้ที่หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์