สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2551-2558 กรรมการ ห้างหุ้น่สวน ซิส ทรีโอ
2546-2552 กรรมการ บริษัท เคมทรานส์ จำกัด

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย